Общи условия за предоставяне на услугата
"Пакет дигитални услуги"


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Прогрес Фактори" ЕООД, гр. Габрово, бул. Хемус, №17, ЕИК 203042266, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него дигитална услуга, наричана по-долу Услугата.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "Прогрес Фактори" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Хемус, №17

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 203042266

4. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:

1.Анализ на фирмата спрямо пазара, конкуренцията и потребителското поведение за конкретната ниша;

2.Създаване на рекламно съдържание в платформа, съгласувана с клиента;

3.Управление на рекламната кампания;

4.Регулярно предоставяне на анализ и статистика;

 

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 4. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него пакет.

Чл. 5. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата.

(3) Ползвателят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 6 (1) За да използва Услугата, Ползвателят следва да предостави на Доставчика администраторски достъп за управление на бизнес акаунтите.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутона за извършване на поръчка или съгласие с общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) С извършването на действията по ал.1 и 2 Доставчикът създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 8. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 • в случаите по чл. 11, ал. 6 от тези общи условия с едностранно изявление от Доставчика, включително и по електронен път;

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1)Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 10. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 12. (1) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

(2) Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право. В случай че Ползвателят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Ползвателят може да отнесе спора за разрешаване пред компетентните български съдилища.

Чл. 13. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 14. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21 октомври 2019 година.